Polityka prywatności - wtyczka Rabatio.com

Wtyczka Rabatio.com automatycznie wyszukuje kody rabatowe, testuje dostępne kody i wybiera najkorzystniejsze kody rabatowe dla danego koszyka zakupowego. Już nigdy nie zapomnisz, żeby oszczędzić. Wtyczka sama podpowie Ci, gdy kod rabatowy będzie dostępny. Niniejsza Polityka prywatności ma na celu przekazanie Ci informacji na temat tego, w jaki sposób przetwarzane są Twoje dane osobowe podczas instalacji i korzystania z wtyczki w Twojej przeglądarce internetowej. Polityka prywatności służy przekazaniu Ci informacji, o których mowa w art. 13 rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679  z  dnia 27  kwietnia 2016  r. w sprawie  ochrony  osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i  w  sprawie  swobodnego przepływu  takich  danych  oraz uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie danych), zwanego dalej „RODO”.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Milena Sowińska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Rabatio Milena Sowińska, Drozdów 15/5, 85-446 Bydgoszcz, NIP: 9671399689, REGON: 368769161. We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych możesz się skontaktować z nami mailowo na adres: info@rabatio.com lub listownie na adres: Rabatio Milena Sowińska, Drozdów 15/5, 85-446 Bydgoszcz.

W jakim celu pozyskujemy Twoje dane i na jakiej podstawie je wykorzystujemy?

Twoje dane osobowe są przez nas przetwarzane w celu świadczenia drogą elektroniczną usługi polegającej na umożliwieniu Ci korzystania z wtyczki i zapewnienia jej prawidłowego funkcjonowania. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, czyli wykonanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z wykorzystaniem wtyczki.

Twoje dane osobowe mogą być przez nas przetwarzane również w celu prowadzenia badań analitycznych, w celach archiwalnych, w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jak również w celu marketingu bezpośredniego naszych usług i produktów. Cele te stanowią nasz prawnie uzasadniony interes i podstawą przetwarzania danych w tym przypadku jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

W związku z zainstalowaniem przez Ciebie wtyczki przetwarzamy Twoje dane gromadzone za pośrednictwem plików cookies i innych technologii do nich zbliżonych. Dane te są niezbędne do prawidłowego działania wtyczki.

Czy podanie danych jest obowiązkowe?

Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwia korzystanie z wtyczki.

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane?

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres korzystania przez Ciebie z wtyczki. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest przesłanka naszego prawnie uzasadnionego interesu Twoje dane będą przetwarzane do momentu wniesienia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu.

Jakie masz prawa?

Z związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych przysługuje Ci szereg uprawnień. Każde z uprawnień możesz zrealizować kontaktując się z nami mailowo na adres: info@rabatio.com lub listownie na adres: Rabatio Milena Sowińska, Drozdów 15/5, 85-446 Bydgoszcz.

Przysługuje Ci uprawnienie do:

  1. dostępu do Twoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest przesłanka naszego prawnie uzasadnionego interesu masz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,
  2. w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, masz prawo do wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przez jej wycofaniem,
  3. w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda lub umowa, przysługuje Ci także prawo do przenoszenia Twoich danych, tj. żądanie otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie stosowanym formacie,
  4. wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, w każdym przypadku gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza Twoje prawa.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, a także podmiotom, którym powierzamy dane na podstawie umów, dotyczących świadczenia m.in. usług księgowych, dostawy systemów informatycznych i IT, usług prawnych, podatkowych, audytowych i windykacyjnych, usług archiwizacji dokumentów. Twoje dane osobowe przekazywać będziemy również naszym upoważnionym pracownikom i współpracownikom, w celu wykonywania przez nich swoich obowiązków. Twoje dane osobowe przekazywać możemy również dostawcom narzędzi służących do: prowadzenia badań analitycznych, tworzenia statystyk, śledzenia ruchu, automatyzacji marketingu.

Niektórzy z tych dostawców mogą przechowywać Twoje dane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W takich sytuacjach Twoje dane będą przekazane wyłącznie do państw, które zapewniają adekwatny stopień ochrony, a do państw, które nie zapewniają adekwatnego stopnia ochrony, jedynie w przypadku zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń, w tym m.in. na podstawie standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską.