Regulamin

§ 1 Definicje
§ 2 Postanowienia ogólne
§ 3 Rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną
§ 4 Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną
§ 5 Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną
§ 6 Postępowanie reklamacyjne
§ 7 Postanowienia końcowe

§ 1 Definicje

 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:
 2. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną;
 3. Usługodawca – Milena Sowińska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Rabatio Milena Sowińska, ul. Zimy 14, 86-005 Murowaniec, NIP: 9671399689, REGON: 368769161, adres e-mail: info@rabatio.com;
 4. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Serwisu,
 5. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z Serwisu w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej,
 6. Konsument – osoba fizyczną korzystająca z Serwisu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 7. Serwis – serwis internetowy działający pod adresem https://rabatio.com prowadzony przez Usługodawcę,
 8. Usługi elektroniczne – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę w ramach funkcjonalności Serwisu,
 9. Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę, polegająca na przesyłaniu Usługobiorcy informacji handlowych,
 10. Kod rabatowy - ciąg znaków alfanumerycznych uprawniający do skorzystania z rabatów, zniżek i promocji oferowanych przez podmioty trzecie na zasadach przez nie ustalonych.

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa w szczególności rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę, warunki świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Regulamin nie ma zastosowania do usług świadczonych przez Usługodawcę w inny sposób, ani też do usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem innych domen internetowych, niż domena Serwisu.
 4. Serwis udostępnia informacje o usługach i towarach podmiotów trzecich, a także o promocjach określonych przez podmioty trzecie na ich usługi i towary, w tym w postaci Kodów rabatowych. Zasady korzystania z tych usług i towarów, a także z promocji na te usługi i towary, ustalają podmioty trzecie.
 5. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie. Dostęp do Regulaminu można uzyskać w każdym momencie za pośrednictwem linku zamieszczonego w Serwisie, a także poprzez zapisanie go w dowolnym formacie na wybranym przez siebie nośniku.
 6. Komunikacja z Usługodawcą dokonywana przez Usługobiorcę powoduje ponoszenie przez Usługobiorcę kosztów, jakie wynikają z umów zawartych przez Usługobiorcę z podmiotami trzecimi, za możliwość korzystania z określonych form komunikacji na odległość. Usługodawca nie pobiera żadnych dodatkowych opłat ani świadczeń za możliwość komunikowania się z nim.
 7. Konsument w sytuacji sporu z Usługodawcą ma możliwość polubownego załatwienia sprawy poprzez: 1) zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, 2) mediację, 3) zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, 4) zwrócenie się do Federacji Konsumentów, 5)skorzystanie z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr (Platforma ODR).

§ 3 Rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną 

 1. Usługodawca świadczy nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu następujące Usługi elektroniczne:

  a) udostępnianie danych i materiałów znajdujących się w Serwisie, zawierających w szczególności informacje o usługach i towarach podmiotów trzecich oraz o promocjach ustalonych przez podmioty trzecie na ich towary i usługi;
  b) umożliwienie przesłania Usługodawcy wiadomości za pośrednictwem formularzy kontaktowych, dostępnych w ramach Serwisu;
  c) udostępnianie Kodów rabatowych, a także możliwość przesłania Kodu rabatowego poprzez formularz dostępny w Serwisie;
  d) usługa Newslettera.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo wstrzymania świadczenia, wszystkich lub niektórych, Usług elektronicznych za pośrednictwem Serwisu, a także do całkowitego usunięcia Serwisu, w drodze zmiany niniejszego Regulaminu, z poszanowaniem praw Usługobiorców i na zasadach określonych w Regulaminie..

§ 4 Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, za pośrednictwem, którego Usługodawca świadczy Usługi elektroniczne:

  a) komputer klasy PC, Mac lub inne urządzenie umożliwiające korzystanie z Serwisu,
  b) dostęp do sieci Internet,
  c) dostęp do poczty elektronicznej,
  d) odpowiednie oprogramowanie w postaci przeglądarki internetowej.
 2. Zakazuje się Usługobiorcy dostarczania treści o charakterze bezprawnym, a także dokonywania bez zgody Usługodawcy jakiejkolwiek ingerencji w treści zawarte w Serwisie.

§ 5 Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie usługi Newslettera zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia subskrypcji, a w zakresie pozostałych usług w momencie rozpoczęcia korzystania z danej funkcjonalności Serwisu internetowego umożliwiającej skorzystanie z określonej usługi elektronicznej.
 2. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na świadczeniu usługi Newslettera zostaje zawarta na czas nieoznaczony do czasu anulowania subskrypcji. W zakresie pozostałych usług elektronicznych świadczonych za pośrednictwem Serwisu internetowego umowa o świadczenie tychże usług zostaje zawarta na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą i poprzez zaprzestanie korzystania przez Usługobiorcę z danej usługi elektronicznej i bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń.
 3. Usługobiorca może w każdym czasie i bez wskazywania przyczyny rozwiązać umowę, o której mowa w ust. 1 i 2 poprzez przesłanie stosownego oświadczenia drogą mailową lub pisemnie na adres Usługodawcy, a w zakresie usługi Newslettera również poprzez naciśnięcie przycisku „anuluj subskrypcję” w otrzymanej wiadomości. Usługobiorca będący Konsumentem może też od umowy, o której mowa w ust. 1 i 2, odstąpić w terminie 14 bez podawania przyczyny na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, poprzez przesłanie stosownego oświadczenia drogą mailową lub pisemnie na adres Usługodawcy. Wykonując prawo do odstąpienia od umowy można skorzystać z formularza odstąpienia od umowy zawartego w złączniku nr 2 do ww. ustawy, ale nie jest to obowiązkowe. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje również osobie fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 6 Postępowanie reklamacyjne 

 1. Usługobiorca, będący Konsumentem, może złożyć reklamację dotyczącą usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę drogą mailową lub pisemnie na adres Usługodawcy. Możliwość złożenia reklamacji przysługuje również osobie fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W przypadku pozostałych Przedsiębiorców możliwość złożenia reklamacji jest wyłączona i w stosunku do nich jakakolwiek odpowiedzialność Usługodawcy jest wyłączona, z wyjątkiem przypadków wyrządzenia szkody z winy umyślnej.
 2. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia jej otrzymania, informując Usługobiorcę niezwłocznie o jej wynikach.

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca może dokonać zmiany postanowień Regulaminu z następujących przyczyn:

  a) konieczność dostosowania treści Regulaminu do nowych lub znowelizowanych przepisów prawnych, mających wpływ na treść Regulaminu,
  b) konieczność usprawnienia działania Serwisu, przy czym zmiany te nie będą naruszać lub ograniczać uprawnień dotychczas nabytych przez Usługobiorców,
  c) wprowadzenie, usunięcie lub zmiana warunków świadczenia poszczególnych usług w ramach Serwisu, przy czym zmiany te nie będą naruszać lub ograniczać uprawnień dotychczas nabytych przez Usługobiorców.
 2. O dokonanej zmianie Regulaminu Usługodawca poinformuje uprzednio Usługobiorców poprzez zamieszczenie aktualnej wersji Regulaminu w Serwisie
 3. Jeżeli Usługobiorca nie zgadza się na wprowadzenie zmian w Regulaminie uprawniony jest do rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Wszelkie elementy graficzne Serwisu, zastosowane w nich rozwiązania techniczne, elementy kontentu, jak i sposób w jaki elementy graficzne i kontent są przedstawione (układ), jak również oprogramowanie, bazy danych i inne materiały umieszczone w ramach Serwisu stanowią przedmiot prawa autorskiego Usługodawcy i podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 6. W celu korzystania z Serwisu Usługodawca udziela Usługobiorcom niewyłącznej, niezbywalnej, nieprzenoszalnej, udzielonej na czas korzystania z Serwisu, Licencji na korzystanie z Serwisu. W ramach udzielonej Licencji Usługobiorca uprawniony jest wyłącznie do tymczasowego zwielokrotniania Serwisu poprzez jego wyświetlanie w przeglądarce internetowej, a także zapisanie plików tymczasowych, w celu korzystania z dostępnych funkcjonalności w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem.
 7. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą, który jest Przedsiębiorcą, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Usługodawcy. Zdanie poprzednie nie dotyczy osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.