Regulamin

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1.  Serwis internetowy Rabatio.com (zwany dalej jako „Serwis”) działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 
 2.  Niniejszy regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez Serwis Rabatio.com, którego właścicielem jest firma Rabatio Milena Sowińska (zwana dalej jako „Usługodawca”) z siedzibą w Bydgoszczy (woj. kujawsko-pomorskie) przy ul. Drozdów 15, 85-446, posiadająca wpis w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 9671399689 i numerem REGON 368769161 .
 3.  Niniejszy Regulamin Użytkownik może nieprzerwanie i nieodpłatnie pozyskać i utrwalić poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku danych. 
 4.  W celu skontaktowania się z Usługodawcą należy wypełnić Formularz Kontaktowy dostępny na stronie Serwisu lub bezpośrednio pod adresem e-mail: info@rabatio.com
 5.  Serwis Rabatio.com udostępnia informacje o usługach i towarach podmiotów trzecich. Zasady korzystania z tych usług i towarów ustalają podmioty trzecie.
 6.  Każdy Usługobiorca (zwany dalej jako „Użytkownik”) z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych w Serwisie Rabatio.com, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 7.  Użytkownik korzystając z usług elektronicznych świadczonych przez Internet narażony jest na zainfekowanie systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwym oprogramowaniem oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. Aby uniknąć zagrożenia Użytkownik powinien korzystać z oprogramowania antywirusowego, z zapory sieciowej firewall i innych środków technicznych, które chronią przed zagrożeniami.
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
  1. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), 
  2. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
  3. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

§2 DEFINICJE

 1. Formularz Kontaktowy – formularz dostępny na Stronie www.Rabatio.com, umożliwiający Usługobiorcy bezpośredni kontakt z Usługodawcą.
 2. Regulamin - niniejszy regulamin Strony, do przestrzegania którego zobowiązany jest każdy usługobiorca.
 3. Usługodawca – Firma Rabatio Milena Sowińska, adres siedziby: ul.Drozdów 15 85-446 Bydgoszcz, NIP: 9671399689, REGON: 368769161, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres poczty elektronicznej: info@rabatio.com.
 4. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej (zwana dalej jako „Użytkownik”).
 5. Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu.
 6. Newsletter – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy.
 7. Kod Rabatowy – Ciąg znaków alfanumerycznych uprawniający do skorzystania z rabatów, zniżek i promocji oferowanych przez podmioty trzecie na zasadach przez nie ustalonych.

§3 RODZAJ I ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

 1. Usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu Rabatio.com:
  1.  Udostępniane informacji o promocjach oferowanych przez podmioty trzecie.
  2.  Udostępnianie informacji o usługach i towarach podmiotów trzecich.
  3.  Udostępnianie Kodów rabatowych.
  4.  Udostępnianie Formularza Kontaktowego,
  5.  Przesyłanie Newslettera.
 2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

§4 WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1.  Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  1.  Urządzenie z dostępem do Internetu,
  2.  Dostęp do poczty elektronicznej,
  3.  Przeglądarka internetowa,
  4.  Włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 2.  Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale 4 pkt. 1 regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 3.  Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
  1.  Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłania wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę.
  2.  Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera.
 4.  Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 5.  Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz do niezwłocznego poinformowania o jakichkolwiek zmianach dotyczących wprowadzonych danych.
 6.  Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym i podejmowania jakichkolwiek działań zakłócających pracę Serwisu.
 7.  Serwis Rabatio.com dokłada wszelkich starań, aby informacje podane w opisach kodów rabatowych, promocji i ofert były na bieżąco aktualizowane i zgodne z faktycznymi.. Jednakże informacje te mogą być różne od faktycznych ofert i Serwis Rabatio.com nie ponosi za to odpowiedzialności. 
 8.  Usługodawca za pośrednictwem serwisu udostępnia informacje o promocjach i ofertach podmiotów trzecich, ale nie jest odpowiedzialny za ich organizacje i treści. Za organizacje i treści promocji i ofert odpowiadają podmioty trzecie.

§5 WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW 

 1.  Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
  1.  Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. korzystanie z Newslettera).
  2.  Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@rabatio.com
  3.  Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
  4.  Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
 2.  Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

§6 TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1.  Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
  1.  Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Strony Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@rabatio.com
  2.  W wiadomości e-mail zgłaszającej reklamację, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
  3.  Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
  4.  Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

§7 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1.  Usługodawca zastrzega sobie wszelkie prawa do Serwisu Internetowego. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem Rabatio.com korzystają z ochrony prawno-autorskiej i są własnością Rabatio.com Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości Serwisu Rabatio.com, bez zgody Usługodawcy.
 2.  Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość Serwisu Rabatio.com stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

§8 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Usługodawca gromadzi dane, dobrowolnie udostępnione przez Użytkowników Serwisu w Formularz Kontaktowy i Newsletter. Dodatkowo Usługodawca ma prawo zapisać informacje o parametrach połączenia – adresu IP. Adres IP zapisywany jest w celach technicznych, w związku z administracją serwerami oraz statystykami, a także w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona Danych Osobowych szczegółowo została przedstawiona w „Polityce Prywatności”  Serwisu Rabatio.com.
 2. Usługodawca może przekazać przetwarzanie danych osobowych Użytkowników podmiotom trzecim, które wykonują niektóre usługi na rzecz usługodawcy np. prowadzenie statystyk ruchu na stronie, analiza poziomu zadowolenia Użytkownika w Serwisie Internetowym.

§9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1.  Usługodawca ma prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu. Usługodawca zobowiązuje się informować Użytkownika o wszelkich zmianach w Regulaminie poprzez informacje na stronie głównej serwisu. Informacja powinna przedstawiać zestawienie wprowadzonych zmian i termin wejścia ich w życie. Użytkownicy zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach Regulaminu wraz ze stosownym zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. W razie nieakceptowania przez Użytkownika nowej treści Regulaminu, jest on zobowiązany zawiadomić o swoim sprzeciwie Usługodawcę, przesyłając informację na adres e-mail Usługodawcy w terminie nieprzekraczającym 14 od dnia ogłoszenia zmian w Regulaminie. Brak sprzeciwu ze strony Użytkownika oznacza akceptacje nowej wersji Regulaminu i kontynuację Umowy.

 2. Umowy zawierane za pośrednictwem Serwisu zawierane są zgodnie z prawem polskim.

 3. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

 4. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego nie stanowią inaczej, rozpatrywanie ewentualnych sporów wynikłych na linii Usługodawca-Usługobiorca, oddawane się właściwym sądom polskim.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.